Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina willen wij volledig transparant aangeven welke gegevens wij van u verzamelen als u gebruik maakt van onze website, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we daarmee uw gebruikerservaring verbeteren en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel bekend als GDPR. Wij hebben zowel onze interne processen als onze systemen aangepast om te voldoen aan deze wetgeving. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Daarnaast stellen wij uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ArganWinkel.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Xcart

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Xcart. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Xcart heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Xcart is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Xcart maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Denit

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Denit. Denit verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Denit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Denit is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Infusionsoft

Onze website maakt gebruik van Infusionsoft, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Infusionsoft. Infusionsoft zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de link om u af te melden. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. U krijgt bij het klikken ook de optie om uw gegevens volledig te vergeten. U gegevens worden bij het selecteren van deze optie volledig versleuteld waardoor ze nooit meer leesbaar worden waarna ze worden verwijderd uit het systeem. Uw persoonsgegevens worden door Infusionsoft beveiligd opgeslagen. Infusionsoft maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Denit

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Denit. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Denit heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de

bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilotheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Live Logistics

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Live Logistics voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Live Logistics delen. Live Logistics gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Live Logistics onderaannemers inschakelt, stelt Live Logistics uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Exact

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Daisycon

Wij maken gebruik van de affiliate programma Daisycon. Zij verzamelen geen gegevens van u maar maken wel gebruik van cookie technologie om onze affiliate partners te kunnen uitkeren.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ArganWinkel.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ArganWinkel.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Uitschrijven van onze mailinglijst

Onderaan iedere automatische mailing die wij versturen vindt u een link waarmee u uzelf kunt uitschrijven van onze mailinglijst. Zodra u de link aanklikt wordt u automatisch afgemeld van al onze mailingen naar dat betreffende e-mailadres. Het komt weleens voor dat men met meerdere e-mailadressen bij ons bekend staat. In dat geval dient u zich voor elke e-mailadres die bij ons bekend staat af te melden door gebruik te maken van de link.

Beveiliging

SSL beveiligde HTTPS verbinding met extended validation

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken zodat wij de order voor u kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden via een SSL beveiligde pagina naar ons eigen beveiligde dedicated server verzonden zodat we er zeker van zijn dat uw gegevens veilig zonder omwegen of lekken bij ons binnen komen. Wij maken hierbij gebruik van een zogeheten SSL certificaat met Extended Validation (EV). Dit is een soortgelijke certificaat als die door banken wordt gebruikt en toont een groene balk in het adresbalk van uw browser. Onze gehele website maakt gebruikt van deze beveiligde SSL verbinding. Hierdoor zijn ook pagina’s waar wij geen gegevens van u vragen veilig om te bezoeken.

Dedicated server

Wij maken gebruik van een dedicated server die volledig beheerd en up to date gehouden wordt. Wij hebben hiervoor een SLA en een verwerkers overeenkomst afgesloten met onze hosting partner. De server is hierdoor fysiek afgeschermd en wordt niet gedeeld met derden.

Datalek procedure

We hebben ons goed beschermd tegen eventuele datalekken of hacks. Mocht er onverhoopt toch een lek zijn opgetreden dan hebben we de nodige procedures om deze lek direct te stoppen en te melden aan de betrokken partijen.

Geheimhouding

Iedereen die handelen onder het gezag van ArganWinkel.nl en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Hiervoor hebben alle betrokkenen met toegang tot deze gegevens een geheimhoudingsverklaring getekend met ArganWinkel.nl.

Gebruik van cookies

Op ArganWinkel.nl worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Voor dit doeleinde maakt ArganWinkel.nl gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. ArganWinkel.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Dit komt de algehele gebruikerservaring van onze bezoekers ten goede.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op onze website niet voor u beschikbaar zijn. De standaard functionaliteit van de website blijft echter voor alle bezoekers beschikbaar, ook als u cookies blokkeert.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Facebook

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige diensten en producten.

Daisycon

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Daisycon. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens van uw opgeslagen. De cookie dient alleen voor het kunnen afrekenen met onze affiliate partners.

Afmelden Cookies

Bezoekers kunnen ervoor kiezen zich af te melden voor het gebruik van Google-cookies via Instellingen voor advertenties van Google. Naast google zijn er meerdere externe leveranciers die andere sites kunnen gebruiken. U kunt zich voor meerdere externe leveranciers afmelden door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Toetsing bij achteraf betalen

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Billink. Billink kan deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheid toetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betalen, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van Billink, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enige andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom Billink uw verzoek heeft geweigerd.

Links naar externe pagina’s

Op ArganWinkel.nl treft u een aantal links aan naar websites van derden. ArganWinkel.nl is echter niet verantwoordelijk met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacybeleid, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over onze privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:

ArganWinkel.nl
Witteweg 45
1431 GZ Aalsmeer
020 261 0004
klantenservice@arganwinkel.nl

Contactpersoon Privacyzaken
Hicham Ben Youssef

Wijzigingen in het privacybeleid

ArganWinkel.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacybeleid. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor onze actuele privacybeleid. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Waarom Kiezen Voor 
Arganwinkel.nl

Gratis Verzending Bij 2 Producten!

Voor 19:00uur Besteld, Morgen In Huis!

100 Dagen Geld Terug Garantie!

Achteraf Betalen Mogelijk!

Geen Account Nodig!

Bestellen Duurt Amper 1 Minuut!

Wij Leveren Alleen Premium Arganolie!